Prostě musíme

Návštěvní řád

Návštěvní řád

Název akce: Modletické zvonění 2018 (dále jen "akce")
Termín konání akce: 25. a 26. 8. 2018
Místo konání akce: Modletice
Pořadatel: Modletice sobě, z. s., Modletice 6, IČ: 22894888 (dále jen "pořadatel")

Návštěvníci vstupem na akce souhlasí s tímto Návštěvním řádem a jsou zavázáni k následujícím pravidlům:

· Návštěvník svým vstupem do místa konání akce dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazovězvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v místě konání akce k propagačním účelům (vč. sociálních sítí pořadatele), a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.

· Návštěvní se zavazuje, že se bude chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům, neničit zeleň, majetek pořadatele ani majetek jiných osob. Udržovat čistotu a pořádek

· Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v místě konání akce je možné pouze se souhlasem pořadatele.

· Návštěvníci do 15 let se v místě konání akce pohybují vždy pod dohledem plnoleté osoby a ta za ně přijímá tento návštěvní řád.

· Návštěvník i pořadatel má povoleno veřejně nadávat na opatření jménem GDPR.

V případě hrubého porušení Návštěvního řádu si pořadatel vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění místa konání akce.

Platnost od 25. srpna 2018